Klaster Pętla Żuławska

 

Cel powołania klastra turystycznego „Pętla Żuławska”.

Mając na względzie zwiększenie szans rozwojowych gospodarki województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz wzmocnienie konkurencyjności portów, przystani, infrastruktury wodnej śródlądowej i morskiej oraz innych rodzajów infrastruktury turystycznej, sportowej i hydrotechnicznej, leżącej na obszarze wskazanych województw, a także wypełniając założenia strategii rozwoju żeglugi śródlądowej tych obszarów Wspólnicy Spółki Pętla Żuławska zdecydowali o powołaniu do życia klastra turystycznego jako porozumienia kooperacyjno - konsorcjalnego mającego na celu wspólne działania: promocyjne, marketingowe, lobbystyczne i zarządcze. Strony będą realizować wymienione działania poprzez:

1.  tworzenie sieci powiązań i wymiany informacji wśród przedsiębiorców i instytucji wchodzących w skład Porozumienia z zachowaniem wszelkich uwarunkowań wynikających z Porozumienia oraz zasad dotyczących ochrony informacji;

2.  realizowanie wspólnych działań promocyjnych i marketingowych, takich jak: wydawnictwa, strony internetowe i portale społecznościowe, imprezy targowe i wystawiennicze, realizacja i dystrybucja filmów promocyjnych, wytwarzanie i sprzedaż gadżetów, wytwarzanie i dystrybucja sponsorowanych tekstów informacyjnych i promocyjnych itp.;

3.  wdrożenie wspólnego systemu inteligentnego zarządzania portami i przystaniami (także morskimi) członków Klastra, ze wspólną, zewnętrzną wizualizacją i wspólnym systemem rezerwacji miejsc postojowych, technologii pobierania opłat, elementów wystroju, uzgodnionych dodatkowych funkcji i usług (wypożyczalnia rowerów, książek itp.), związanych z celami Klastra.

 

Celem powiązania kooperacyjnego/konsorcjalnego jest przede wszystkim:

1.  zwiększenie efektywności działań poszczególnych portów, przystani i innej infrastruktury dla zwiększenia skuteczności działań promocyjnych, lobbingowych  i innych wspólnie uzgodnionych;

2.  udostepnienie członkom Klastra możliwości korzystania z systemu promocji, marki i logotypu Pętli Żuławskiej, za zgodą właściciela jakim jest Samorząd Województwa Pomorskiego;

3.  zwiększenie konkurencyjności członków Klastra poprzez wypracowanie wspólnego systemu inteligentnego zarządzania i promocji/marketingu w zgodzie ze strategią województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego;

4.  Rozwój idei związanej z transportem śródlądowym oraz morskim w obrębie województwa pomorskiego oraz warmińsko – mazurskiego jak i poza ich granicami w tym na arenie międzynarodowej.

Zebranie założycielskie klastra planowane jest jesienią 2016 roku. W w/w porozumieniu mogą uczestniczyć właściciele i użytkownicy infrastruktury wodniackiej z obszaru funkcjonowania Spółki Pętla Żuławska.

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź